Inleiding

Welke persoonsgegevens verwerkt Judith Eshuis Produkties?

Waarom verwerkt Judith Eshuis Produkties persoonsgegevens?

Waar zijn die persoonsgegevens?

Bewaartermijn persoonsgegevens

Verwerkingsovereenkomsten

Verstrekking aan derden

Besluitvorming op basis van persoonsgegevens

Beveiliging

Cookies

Uw rechten

Verantwoordelijkheden


 

Inleiding

Sinds 25 mei 2018 is de Europese verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Deze verklaring beschrijft hoe Judith Eshuis Produkties de maatregelen heeft geïmplementeerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van deze verordening.

Welke persoonsgegevens verwerkt Judith Eshuis Produkties?

Judith Eshuis Produkties verwerkt uw persoonsgegevens als u als klant gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer vast.
 • Telefoonnummer mobiel.
 • E-mailadres.
 • URL van uw eventuele website.
 • KvK nummer (indien niet particulier).
 • BTW nummer (indien niet particulier).
 • Bankgegevens.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, notities, digitale dossiers en digitale bestanden.

Waarom verwerkt Judith Eshuis Produkties persoonsgegevens?

Judith Eshuis Produkties verwerkt persoonsgegevens voor:

 • Het afhandelen van wederzijdse financiële verplichtingen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening van Judith Eshuis Produkties uit te kunnen voeren.
 • Het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Judith Eshuis Produkties.
 • Het agenderen van bijeenkomsten of afspraken.
 • Het notuleren van bijeenkomsten of afspraken.

Judith Eshuis Produkties verwerkt ook persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals:

 • De controle van de administratie door de accountant.
 • Belastingaangiften bij de Belastingdienst.

Waar zijn die persoonsgegevens?

Op smartphones, tablets PC’s en laptops en de website van Judith Eshuis Produkties in onderstaande verschijningsvormen:

 • In een geautomatiseerde toepassing voor contacten, e-mail en agenda.
 • In een geautomatiseerde toepassing voor de financiële administratie.
 • Fysieke ordners in een afsluitbare kast voor de financiële administratie.
 • Bestanden voor tekstverwerking.
 • Bestanden voor reken- en werkbladen.
 • Back-up bestanden.
 • Beknopte weergave van uw gegevens en uw website in het curriculum op de website van Judith Eshuis Produkties.
 • Beknopte weergave van uw gegevens en uw website in het curriculum op de website van LinkedIn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vermeld in de financiële administratie. De wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie bedraagt 7 jaar. Voor de overige (digitale) verschijningsvormen hanteert Judith Eshuis Produkties een termijn van 1 kalenderjaar na het beëindigen of niet continueren van onze zakelijke relatie.

Voor de vermelding van uw beknopte gegevens in het curriculum op de website vanJudith Eshuis Produkties wordt uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd. Hieraan is geen afgebakende bewaartermijn gebonden.

Verwerkingsovereenkomsten

Met derden zoals de account van Judith Eshuis Produkties is in het kader van de verordening een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
Met betrekking tot instanties zoals de Belastingdienst, KPN en linkedIn gelden de vigerende verwerkingsovereenkomsten zoals gepubliceerd op de betreffende websites.

Verstrekking aan derden

Judith Eshuis Produkties verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden onder geen enkel beding gedeeld met derden voor commerciële, politieke en/of andere doeleinden anders dan met U overeengekomen.

Besluitvorming op basis van persoonsgegevens

Judith Eshuis Produkties neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen of algoritmes over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging

Apparatuur van Judith Eshuis Produkties wordt beveiligd middels:

 • Een firewall.
 • Antivirus programmatuur.
 • Malware detectieprogrammatuur.
 • Anti-spam programmatuur.

Cookies

Judith Eshuis Produkties gebruikt op website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij Judith Eshuis Produkties een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Judith Eshuis Produkties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

Judith Eshuis Produkties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verantwoordelijkheden

Judith Eshuis Produkties is verantwoordelijk uw persoonsgegevens te beschermen en is eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens conform deze verklaring.
Klik hier voor de contactgegevens van de verantwoordelijke functionaris persoonsgegevens (FG).